Föreningen

Styrelsen består 2022 av:

 

Per Erik Lilja         Ordf        Tel: 0691-10239     Mob: 070-3541715   

Gerd Högdahl      Sekr.        Mob: 070-2512477

Marja Olofsson    Kassör      Mob: 070-358 0280

Kurt O Eriksson   Ledamot   Tel: 0691-10289     Mob: 070-3060680

Ingvar Byström    Ledamot  Tel: 060-35026        Mob: 070-510 9824

 

Örjan Åström      Suppl.      Mob: 070-2549191

Gerd Eriksson    Suppl.      Tel: 060-123817        Mob; 070-1731763

Stadgar

Stadgar för föreningen Stöde Finnskogsbyar

Antagna vid konstituerande föreningsmöte 1998-04-19

1. Ändamål
Föreningen Stöde Finnskogsbyar (nedan kallad föreningen) är en ideell förening som är opolitisk och som har till ändamål
att synliggöra, vårda och dokumentera spåren av skogsbykulturen på Stöde södra finnskog,
att sprida kunskap och information om skogsbyarna, dess människor och kultur, från de första svedjefinnarna till dagens finnskogsbor,
att verka för en positiv utveckling och gemenskap i skogsbyarna.

2. Verksamhet
Föreningens verksamhet innefattar bl.a. lokalhistorisk forskning, dokumentation och spridning av information om byarna, uppröjning och uppmärkning av gamla stigar, av lämningar efter gamla boplatser och av spår av annan verksamhet, anordnande av exempelvis studiebesök, studievandringar och studiecirklar för medlemmar och andra intresserade, anordnande av föredrag, bild- och filmvisningar o.dyl.

3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sundsvalls Kommun.

4. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av såväl enskilda personer som föreningar, organisationer och sammanslutningar som vill stödja föreningens ändamål och verksamhet.

Endast medlem som utgöres av förening, organisation eller sammanslutning kan vid årsmöten eller föreningsmöten företrädas av ombud.
För medlemskap i föreningen krävs att årsavgiften är betald.

5. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

6. Årsavgift
Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av föreningens ordförande och kassör samt minst en och högst tre övriga ledamöter.

Årsmötet väljer föreningens ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för en tid av två år, dock med undantaget att några ledamöter kan väljas för kortare tid för att ej mandattiden skall sammanfalla för alla i styrelsen.
Årsmötet väljer också minst en och högst tre styrelsesuppleanter.
Styrelsen utser bland sig föreningens firmatecknare.
Styrelsen utser bland sig vid behov en sekreterare.
Styrelsen är beslutsför då minst tre av ledamöterna är närvarande.

8. Styrelsens åligganden
Styrelsen ansvarar för att av föreningsmöte beslutade åtgärder blir genomförda. Styrelsen skall vidare till föreningsmöte och årsmöte inlämna förslag till dagordning samt i övrigt besluta om och verkställa de åtgärder som är befogade för verksamhetens bevarande och tillväxt.

9. Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och ekonomiska förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen senast fem dagar före årsmötet.

10. Röstning
Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet men sluten omröstning företas om någon medlem så begär. Som föreningens beslut gäller den mening som samlat flest röster. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom vid personval, då lotten skiljer.

11. Ordinarie föreningsmöte (årsmöte)
Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) skall hållas en gång per år senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall ske genom brev till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Motion från medlem till årsmötet skall vara inkommen till styrelsen i skriftlig form senast under januari månad.
Förslag till dagordning för årsmötet, inklusive av styrelsen till årsmötet anmälda ärenden och av medlemmar till årmötet inlämnade motioner, skall framgå av kallelsen till årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande, protokollförare och justerare för årsmötet.
2) Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
3) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
4) Revisorernas berättelse.
5) Fråga om fastställande av balansräkning.
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7) Beslut om medlemsavgift.
8) Val av ordförande och kassör för föreningen.
9) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
10) Val av revisorer jämte suppleanter.
11) Val av valberedning.
12) Motioner från medlemmar och av styrelsen anmälda ärenden enligt dagordning, som bifogats kallelsen.

12. Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så anser påkallat eller då minst två tredjedelar av medlemmarna gjort framställan härom till någon styrelseledamot. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske som till årsmöte.

13. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan endast fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie (årsmöte). Förslaget om stadgeändring skall vara intaget i kallelsen till mötet.

14. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie (årsmöte). Förslaget om föreningens upplösning skall vara intaget i kallelsen till mötet.

Vid föreningens upplösning skall överskottet, sedan samtliga skulder betalts, i första hand tillfalla liknande förening eller verksamhet i aktuellt område, som värnar om skogsbykulturen i området. Om detta beslutar det årsmöte, som beslutar om föreningens upplösning

 

E-POSTADRESSER

 

[email protected] Carina Viklund-Eliasson

[email protected] Barbro Olsson- Lycksell och Edgar Lycksell

[email protected] Raymond och Britt Rinnan

[email protected] Dagny Jonsson

[email protected] Per-Erik och Berit Lilja

[email protected] Kent Eriksson

[email protected] Kjell och Erika Eriksson

[email protected] Gerd Högdahl och Sören Sjölander

[email protected] Gerd Eriksson

[email protected] Svea och Nore Högdahl

[email protected] Gurlie Andersson

[email protected] Harry Wiberg

[email protected] Ingrid och Kjell Hansson

[email protected] Jan-Olof Martinsson

[email protected] Kenth Sjögren

[email protected] Lotta Wängdahl

[email protected] Morgan Hansson

[email protected] Anne-Marie Thunström

[email protected]  Kjell Svanberg

[email protected]  Eva Eriksson

[email protected]   Laila Nilsson

[email protected]   ingvar Byström

 

 

 

 

 

AKTUELLT

 

Om du vill bli medlem

Meddela ditt namn, adress, tfn.nr och ev. mailadress till nån av styrelsemedlemmarna ( se under fliken "Föreningen",

Medlemskapet kostar 75 kr/år och betalas till PG 1321844-1 eller Swish 070-358 0280

VÄLKOMMEN !

 

 

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar