Protokoll

Protokoll fört vid Stöde finnskogsbyars styrelsemöte 8 november 2021.

 

Närvarande vid mötet: Gerd Eriksson, Per-Erik Lilja, Kurt Eriksson,

Ingvar Byström, Marja Olofsson, Gerd Högdahl.

1. Ordförande Gerd Eiksson öppnade mötet.

2 .Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Tillgångar: Plusgiro 22.254:- sparkonto 29.817,69 kassa 8022:-

4. Planering för årsmötet 2020: Plats Pålsgården 14 december kl.18,00.

Per-Erik kollar om lokalen är ledig,och skickar även ut kallelse till årsmötet och inbjudan till julgröten.

Föreningen bjuder på risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe med kaka.

Marja och Gerd H. handlar. Per-Erik köper skinka.

Ingvar sköter lotteri med skänkta vinster.

Eventuell underhållning: föreningen litar på egna förmågor

5. Valberedning: Els-Mari Högdahl och Laila Nilsson, Gerd H. informerar.

6. Aktiviteter: Förslag om en resa till något fin plats diskuterades men inget bestämdes.

7. Övriga frågor: Bidrag till Ulvsjöns folkets hus inför kostnader i samband med sommarens teater.

Evetuell nedläggning av föreningen. Hur gör vi ?

Företrädare för föreningen i bankärenden tillsammans med kassör.

8. Mötet avslutas: Kurt Eriksson var värd för mötet. Ordförande avslutade mötet och tackade för gott fika.

 

Protokoll fört vid Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte 26/2-2020

Närvarade vid mötet: Gerd Eriksson, Kjell Svanberg, Per-Erik Lilja,Marja Olofsson, Gerd Högdahl.

1. Ordförande Gerd E. öppnade mötet och hälsade välkommen

.2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

3. Tillgångar: kassa 8335:-plusgiro 2175:-sparkonto (29817,69:-)öresutjämnat 29817:-böcker 49440:-

4. Planering för årsmötet 2020:Plats. Pålsgården Stöde lördagen 21 mars kl 13.00.

Per-Erik L. skriver ut kallelsetill medlemmar på föreningens hemsida och skickar brev till de som inte har tillgång till den.Förtäring.

Pre-Erik L. beställer smörgåstårtor för ca. 40st. Gerd H. bakar en långpanekaka.

Gerd E. handlar det övriga.

Lotteri. Ingvar B. köper lottringar,

Marja O. och Gerd H. handlar vinster.Eventuell underhållning.

Gerd E. talar med Kurt E. Laila, Kjell-Ivar N. och Bysse om de ställer upp och spelar.

5. Valberedningen meddelas om vilka som står på tur att avgå.

6. Eventuella aktiviteter våren och sommaren:Till förslag på årsmötet: Järvbo järnbruk, Nordmaling, Hemsö plus önskemål från medlemmar.

7. Övriga frågor: Att ta upp på årsmötet, svårt att bevaka gåvor till barn-cancerfonden ev.stadgeändring behövs.

8. Mötet avslutas av ordföranden Gerd E.med ett tack till Marja som var värd för mötet.

Antecknat av Gerd H

 

 

Föreningen Stöde Finnskogsbyar

ötesanteckningar förda vid Stöde Finnskogaförenings styrelsemöte. Tid och plats: 2019-10-22 klockan 13.00, hos Kjell Svanberg

Närvarande: Gerd Eriksson, Ingvar Byström, Kjell Svanberg, Per-Erik Lilja, Ingvar Byström

Marja Olofsson

1. Ordförande Gerd Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll

3. Tillgångarna består av kassa 6 385-, plusgiro:-, 23 145:- och sparkonto 29 818:-.

4. Gerd informerar om att en förening utsatts för bedrägeriförsök i samband med att någon kapat

ordförandens mailkonto.

5. Vid mötet planerades för såväl filmvisning samt visning av bilder. Det beslutades att filmvisning

skall ske på bygdegården i Vigge den 22 november klockan 19.00. Kjell och hans fru Lilian

införskaffar fikabröd och om besökarna vill ge bidrag till fikat tas detta tacksamt emot.

Bilderna kommer att visas under nästa år på Pålsgården

6. Övriga frågor.

Per-Erik informerade om att en äldre medlem hade glömt

att redovisa 280:- kronor för sålda böcker men eftersom pengarna var för gamla hade de

sänts till Världens barn.

Ingvar har inte längre möjlighet att förvara lika många böcker som tidigare. Därför kommer han

att åka ut till styrelsemedlemmarna med några kartonger till var och en.

Marja påminner om att hon behöver veta hur många böcker det finns inför kommande

årsredovisning.

Planering inför julgröten kommer att ske i innan filmvisningen i Vigge.

6. Mötet avslutades.

 

 

Styrelsemöte 30Juli 2019 hos Per Erik Lilja

 

Närvarande: Gerd Eriksson, Kjell Svanberg, Ingvar Byström, Kurt Eriksson

och Per Erik Lilja.

 

 1. Orf. Gerd Eriksson öppnade mötet.

 2. Föregående mötes protkoll upplästes och godkändes.

 3. Ekonomisk rapport: Kassa 1605 :- Plusgiro 23025:- Sparkonto 29817.68:-

 4. Planering av sommaraktiviteter:

  Stöde Marknad (Bokförsäljning)

  Kjell S har fått OK angående plats.

  Styrelsen beslöt att införskaffa nytt sk.”Partytält” att användas på marknaden och liknande aktiviteter.

Kurt kollar utbudet och meddelar Gerd E.

Ingvar B fixar stolar och bord.

Bemanning: Lördag fm. Kell S och Ingvar B

Lördag middag Kurt E, Marja O och ev. Els Mari H.

Söndag fm. Gerd H och Per Erik L

Söndag Middag Gerd E och Ulf P

Ingvar B ansluter under em. för att ta rätt på stolar och bord.

I samband med marknadsplaneringen beslöt styrelsen att sänka

bokpriset på bok 1 fraån 225.- till 200:- och bok 2 även den ned till 200:-

Paketpriset för bok 1 och bok 2 fastställdes till 300:-

 

Gässåsen (Gudstjänst)

Föreningen kommer att i samarbete med Stöde Församling hålla

Gudstjänst på Gässåsen Söndag 18 aug Kl 12:00

Ingvar B fixar stolar och bord och även det som hör till servering av

kaffe.

Kjell S inhadlar bröd till smörgåsar och Gerd E pålägg och div. små-

bröd.

Vem eller vilka som skall fixa smörgåsarna blev ej bestämt,

men det finns ju telefon.

 

Efter lite fika avslutades mötet.

 

Skrivare Per Erik L

 

 

 

 

Föreningen Stöde Finnskogsbyar

Styrelsemöte 27/5 2019.Närvarande vid mötet: Gerd Eriksson, Kjell Svanberg, Marja Olofsson,

Per-Erik Lilja, Ingvar Byström, Kurt Eriksson och Gerd Högdahl värd för mötet.

1. Gerd E. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Tillgångar: Plusgiro 23646,52 sparkonto 29817,68 kassa 4066:-

4. Planering aktiviteter i sommar: Stöde marknad, föreningen kommer att ha försäljning där även i år Kjell S. pratar med Magnus Westerberg om vårt deltagande. Ingvar B. kollar matställen som kan passa när styrelsen ska bjudas på mat eventuella datum 3/7 el. 5/7. Stenstads-dagarna inget av intresse för föreningen. Marja O. tar hand om böckerna som "Bysse" har haft hemma hos sig. Gudstjänst på Gässåsen 18 augusti planering nästa styrelsemöte. Föreningens medlemsantal är 41st. betalande.

5. Övriga frågor. Frågan om ev. resa i år bordlades.

6. mötet avslutades av orförande Gerd E.

nästa möte tisdag 30/7-2019 hos Per-Erik Lilja

Kjells nya mail adress:

[email protected]

 

Prokoll från Årsmötet 2019

Protokoll fört vid föreningen Stöde Finnskogabyars årsmöte.

Tid och plats: 2019-03-30 klockan 13.00, Pålsgården Stöde

Deltagare: 22 personer

1. Öppnande Gerd Eriksson hälsade välkommen och öppnade därefter mötet.

2. Dagordning Dagordningen godkändes

3. Ordförande, Per-Erik Lilja valdes till ordförande, Marja Olofsson till

Sekreterare, sekreterare, Els-Marie Högdahl och Lars Högdahl valdes till

Justeringsmän justeringsmän.

4. Kallelse till Kallelse till mötet har skett i behörig ordning.

årsmötet.

5. Styrelsens Styrelsens berättelser redovisades och godkändes.

verksamhets- Underlaget bifogas till detta protokoll.

och ekonomiska

berättelse

6. Revisorernas Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

berättelse, Underlaget bifogas till detta protokoll.

7. Fastställande Balansräkningen fastställdes och godkändes.

av balansräkning Balansräkningen bifogas till protokollet.

8. Ansvarsfrihet Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet.

9. Medlemsavgift Mötet beslutade att nuvarande medlemsavgift, 60 kronor, skall

kvarstå under innevarande år. Därefter skall medlemsavgiften

höjas till 75 kronor per år.

10. Val av ordförande. Omval av Gerd Eriksson 2 år.

11. Val av ledamöter. Omval av Gerd Högdahl och Ingvar Byström 2 år. Marja Olofsson

väljs till kassör under ytterligare ett år.

12. Val av suppleanter Omval av Per-Erik Lilja samt nyval av Kurt Eriksson, båda 1 år.

13. Val av revisorer Omval av Raymond Rinnan, Elsie Forsberg och Harry

jämte suppleant Wiberg, samtliga 1 år.

14. Val av valberedning Omval av Els-Marie Högdahl och nyval av Laila Nilsson, 1 år.

15. Motioner Inga motioner har inkommit

16. Planerad verksamhet Gudstjänst på Gässåsen och därefter sedvanlig samvaro med

av styrelsen. musikunderhållning av föreningens musikanter.

17. Övriga frågor Vid mötet framfördes önskemål om att en ny bussresa till lämpligt resmål skulle ske under sommaren. Detta med anledning

av att fjolårets resa upplevdes som extra lyckad, tack vare den

gemenskap som uppstod när alla färdades i samma

fordon.

Ingvar Byström informerade om att han på grund av

flytt inte längre kan förvara de kartonger med böcker han tidigare förvarat och att det brådskar med en lösning.

Det förslogs att styrelsemedlemmarna skulle bjudas på lunch

som tack för sina insatser i föreningen, vilket godtogs av

stämman.

18. Plats där På begäran till Gerd Högdahl delges kopia av protokollet samt på

protokollet föreningens hemsida.

finns

tillgängligt

19. Avslutning Mötet förklaras avslutat och därefter bjöds det på smörgåstårta

samt kaffe med hembakade kakor.

Vid protokollet: Protokollet justeras:

………………………………………………………………………………………………

Marja Olofsson Els-Marie Högdahl Lars Högdahl

 

 

 

 

 

Protokoll vid föreningens Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte 27/11 2018.

 

 

Protokoll vid föreningens Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte 4/9 2018.

Mötet hölls hos Kjell Svanberg, närvarande var Gerd Eriksson, Per-Erik

Lilja, Ingvar Byström, Ingrid Hansson, Marja Olovsson, Gerd Högdahl.

1. Gerd E. öppnade mötet.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

3. Tillgångar: kassa 3087:- plusgiro 23.268:- sparkonto 29.817:-

4. Planering för föreningens deltagande på ”Stenstadsdagrna” i Sundsvall lördag 15/9 mellan klockan 10.00-16.00. Ett bord där vi har våra böcker till försäljning och kan berätta lite om den finska invandringen på 1500-och 1600-talet till byarna Stödes utkanter.vi i styrelsen ställer upp och hjälps åt med att vara på plats, gärna med tidsenlig klädsel om man vill.Gerd E. Kjell S. Per-Erik L. står för den mesta infomationen på plats. Dagen till ära säljer vi böckerna för 200:- st. bara den dagen.

5. Övriga frågor: Förslag att lägga in på hemsidan medlemsavgift 60:-och plusgiro nummer. Förnya medlems mail adresserna.

6. Mötet avslutas av Gerd E. Tack till Lilian som ordnat med gott fika.

Gerd Högdahl

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Stöde Finnskogars årsmöte

Tid och plats: 2018-03-25, Pålsgården Stöde

Deltagare: 27 personer

1. Öppnande:    Gerd Eriksson hälsade välkommen och öppnade därefter mötet.

2. Dagordning:  Dagordningen godkändes

3. Ordförande: Per-Erik Lilja valdes till ordförande, Marja Olofsson till

sekreterare,     sekreterare, Gerd Högdahl och Nore Högdahl valdes till

justeringsmän  justeringsmän.

4. Kallelse till   Kallelse till mötet har skett i behörig ordning.

årsmötet.

5. Styrelsens   Styrelsens berättelser redovisades och

verksamhets-   underlagen bifogas till detta protokoll.

och ekonomiska

berättelse

6. Revisorernas: Revisorernas berättelse redovisades och underlagen bifogas

berättelse          till detta protokoll.

7. Fastställande    Balansräkningen fastställdes och bifogas till detta protokoll.

av balansräkning

8. Ansvarsfrihet:    Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet.

9. Medlemsavgift: Mötet beslutade att nuvarande medlemsavgift, 60 kronor, skall

                          kvarstå.

10. Val av ledamot:  Omval av Kjell Svanberg 2 år.

11. Val av suppleanter:  Omval av Per-Erik Lilja och Ingrid Hansson, båda 1 år.

12. Val av revisorer:   Omval av Raymond Rinnan, Elsie Forsberg och Harry

                              jämte suppleant Wiberg, samtliga 1 år.

13. Val av valberedning:   Omval av Sören Sjölander och Els-Mari Högdahl, 1 år.

14. Motioner:           Inga motioner har inkommit

15. Planerad verksamhet: Bokförsäljning på Stöde marknad samt eventuellt också på

från styrelsen                 marknaden i Munkbysjön.

16. Övriga frågor:  Vid mötet uppkom frågor om vad som skall ske med sparkapitalet den dag      föreningen upphör och det informerades om att pengarna skall skänkas till cancerfonden, vilket också framgår i stadgarna. Med tanke på sparkapitalets omfattning framfördesförslag att redan nu skänka en del till fonden men det bestämdesatt kapitalet, än så länge, skall användas i föreningen. Ordförande för mötet uppmanade därför deltagarna vid mötet att inkomma ned förslag på lämpliga aktiviteter. Bland de förslag somlämnades vid mötet var att föreningen skulle hyra folkets hus på Ulvsjön och bjuda medlemmarna på mat med anledning av attföreningen bildades i april för 20 år sedan. Andra förslag på aktiviteter var bland andra en resa till Finland och en resa till Hovermo i Jämtland.

Det framfördes att lottervinster vid våra sammankomster skulle köpas av föreningen istället för att medlemmarna skänker vinster. Med hänsyn taget till att föreningen bjuder medlemmarna på förtäring vid allmänna träffar kom man fram till att det var skäligt att nuvarande ordning kvarstår.

Styrelsen informerade om att man planerade att sälja böckervid en hemvändardag på Ulvsjön. Tanken är också att medlemmar i föreningen ska hjälpa till med det praktiska denna dag om behov finns. Britt Rinnan som har kännedom om planeringen infördagen vidarebefordrar erbjudandet till ansvariga och återkommer till styrelsen. Britt planerar att sätta upp de skärmar med bilder som finns kvar efter en träff i skolbyggnaden på Tjärnsjön och Gerd Eriksson lovar att hämta dessa.

Eftersom det fortfarande finns många böcker kvar påmindes det om att medlemmarna skulle fråga släkt och vänner om de vill köpa en bok.

Ordförande för mötet informerade om att Ingrid Hansson på egen begäran valt att avgå som kassör innan hennes förordnande löpt ut. Vid ett extra insatt styrelsemötei augusti, beslutades därför att Marja Olofsson skulle tillträda påuppdraget, med omedelbar verkan.

19. Plats där På begäran till Gerd Högdahl delges kopia av protokollet samt på

protokollet föreningens hemsida.finnstillgängligt

20. Avslutning Mötes förklaras avslutat och därefter bjöds det på smörgåstårta

samt kaffe med hembakade kakor.

Vid protokollet:Marja Olofsson

Protokollet justeras:

………………………………………………………………………………………………

 Gerd Högdahl

 

 

 

 

Protokoll fört vid föreningen Stöde finnskogsbyars styrelsemöte

10/7 2017.

 

Närvarande vid mötet Kjell Svanberg, Ingrid Hansson, Per-Erik Lilja,

Marja Olofsson, Gerd Eriksson, Ingvar Byström, Gerd Högdahl.

 

1. ordförande Gerd E. hälsade välkommen och förklarade mötet

öppnat.

2. föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

3. tillgångar kunde inte redovisas, på grund av datastrul.

4. planering inför Finnsams filmning på Gransjön och Ulvsjön:

Per-Erik berättar om Gransjön, Gerd E. guidar på Ulvsjön

Ingvar och Kjell hjälper till på båda ställena.

5. byvandring på Gässåsen med Ingvar Byström den 26 juli kl.13.00. eget fika medtages.

Föreningen bjuder på korv, Kjell tar med grill och Ingvar köper korv med tillbehör.

6. försäljning av våra böcker på Stöde marknad 5-6 augusti: Kjell

har pratat med Björn Sperring om hyra av plats och bord. Styrelsen bestämde att vi provar och om försäljningen går bra eventuellt sälja på Munkbysjöns marknad.

 

7. Övriga frågor: fråga om Trädgårds-cafe i Hassela vill sälja våra

böcker inget bestämdes.Styrelsen bestämde att skicka in till Sundsvall tidning under föreningsnytt när vi har haft någon aktivitet.

Föreningens kassör Ingrid Hansson har begärt att få sluta sitt uppdrag, styrelsen beviljade hennes begäran och Marja Olofsson

valdes till ny kassör med omedelbar verkan.

 

8. mötet avslutades.

 

 

Sekreterare: Ordförande:

Gerd Högdahl Gerd Eriksson

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 17/4-2017.

 

Närvarande på mötet Kjell Svanberg, Per-Erik Lilja

Ingrid Hansson. Marja Olofsson, Ingvar Byström, Gerd Högdahl

och ordförande Gerd Eriksson.

 

 

1. Mötet öppnas: Gerd Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Två nya styrelse-ledamöter Marja Olofsson och Ingvar Byström presenterades och fick ett extra välkommen.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

3. Föreningens tillgångar: kassa 799.45 plusgiro 17821.77 sparkonto 29817.69.

4. Sommarens aktiviteter: Kjell S. informerade om sommarens

aktiviteter i Fågelsjö dit föreningens planerade utflykt den 6 juni

ska gå. Per-Erik skickar ut information om tider och anmälan.

 

Vid telefon-kontakt med styrelsen bestämdes att föreningen

bjuder på entreavgift och lunch i fågelsjö.

 

En träff på Gässåsen. Ingvar B. står för information om byn,

eget fika medtages. Inget datum bestämt.

5. Övriga frågor: pris för föreningens böcker bestäms till 400:- om

man köper båda, 50:- för häftet Den skogsfinska kolonisationen

i Stöde.

Mötet bestämde att rese-ersättning för resor med egen bil till

möten utbetalas med 20:- per mil.

6. Mötet avslutades: Mötet hölls hos Gerd E. som bjöd på gott fika

 

Inget datum bestämt för nästa möte hos som blir hos Gerd H.

som också har skrivit.

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Stöde Finnskogars årsmöte

Tid och plats: 2017-03-25, Ulvsjön Folkets hus.

Deltagare: 26 personer

1. Öppnande        Gerd Eriksson hälsade välkommen och öppnade

                               därefter mötet.

2. Dagordning      Dagordningen godkändes

3. Ordförande,      Per-Erik Lilja valdes till ordförande, Marja Olofsson

sekreterare,         till sekreterare, Berit Lilja och Ann-Mari Thunström

justeringsmän      valdes till justeringsmän.

4. Kallelse till        Vid förfrågan om kallelse till mötet skett i behörig

årsmötet.             ordning framkom att en kallelse som sänts per mail inte

                                nått mottagaren.

5. Styrelsens         Styrelsens berättelser redovisades och

verksamhets-        underlagen bifogas till detta protokoll.

och ekonomiska

berättelse

6. Revisorernas      Revisorernas berättelse redovisades och underlagen

berättelse               bifogas till detta protokoll

7. Fastställande      Balansräkningen fastställdes.

av balansräkning

8. Ansvarsfrihet      Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet.

9. Medlemsavgift     Mötet beslutade att nuvarande medlemsavgift,

                                  60 kronor, skall kvarstå.

10. Val av ordförande Omval av Gerd Eriksson, 2 år

 

11. Val av ledamot Omval av Gerd Högdahl, 2 år

 

12. Val av ledamot. Ingvar Byström, 2 år.

 

13. Val av suppleanter Marja Olofsson samt omval av Per-Erik Lilja, båda 1 år.

 

14. Val av revisorer Omval av Raymond Rinnan, Elsie Forsberg

                                  jämte suppleant Wiberg, samtliga 1 år.

                              

15. Val av valberedning Omval av Sören Sjölander och Els-Mari Högdahl, 1 år.

16. Motioner                   Inga motioner har inkommit

17. Förslag från            Styrelsen föreslår en resa till Fågelsjö den 27/5.

                                      Bensinpengar utgår med 500:- kronor för dem som

                                      bistår med skjuts i sina bilar om det inte går att hyra

                                      en buss med chaufför, till en rimli   kostnad.

                                      Per-Erik Lilja tar emot anmälningar till resan.

                                      Per-Erik berättar att han känner till en plats i

                                     Jämtland som också kan vara intressant att besöka

                                     och han återkommer när ha tagit reda på mer om

                                      stället.

                                      Deltagare vid mötet framförde att det också är

                                      trevligt att göraaktiviteter i närområdet som

                                    t.ex. korvgrillning vid Kyrksvedjan.

                                       Gerd Eriksson lovar att ta reda på hur det ser ut

                                      där numera.

18. Övriga frågor    Inga övriga frågor.

19. Plats där          På begäran till Gerd Högdahl delges kopia av

      protokollet      protokollet.

      finns

      tillgängligt

20. Avslutning Mötes förklaras avslutat.

Vid protokollet:                                                 Protokollet justeras:

 

Marja Olofsson                                            Ann-Mari Thunström Berit Lilja

 

 

 

 

    

 

                                     

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Stöde Finnskogsbyars

styrelsemöte den 21 feb. 2017 hos Per-Erik Lilja.

 

Närvarande vid mötet: Gerd Eriksson, Kjell Svanberg.

Ingrid Hansson, Gerd Högdahl, Sören Sjölander och

Per-Erik Lilja.

 

1. Ordförande Gerd E. hälsade alla välkommen och förklarade

mötet öppnat.

 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

 3. Föreningens tillgångar: kassa 313.00 kr. plusgiro 19178,52 kr.

Sparkonto 29817,69 kr.

 4. Årsmöte på Ulvsjöns Folkets hus lördag 25 mars kl.12,00

Per-Erik skickar ut kallelse.

Föreningen bjuder på smörgåstårta kaffe dricka och kaka.

Lotteri vinster medtages, Gerd E. frågar Kent Eriksson om han vill ansvara för lotteriet.

Vi frågar vårat husband som består av Kjell-Ivar, Laila

och Gerd E. om dom ställer upp och underhåller vi mötet.

 5. Valberedningens arbete: Sören informerades vid mötet och tar kontakt med Els-Mari.

 6. Lagring av böckerna: Kjell tar 10 kartonger, Per-Erik tar resten.

 7. Planering för sommarens aktiviteter: att ta upp på årsmötet en

utflykt till fågelsjö den 27 maj.

 8. Övriga frågor: Ersättning för resor med egen bil till styrelsemöten.

 9. Ordförande Gerd E. avslutade mötet och styrelsen tackar för gott fika.

 

Efter mötet tittade vi på foton och försökte komma på om vi kände

igen några personer det gick ganska bra tyckte jag

 Jag som skrev: Gerd Högdahl

 

Föreningen Stöde Finnskogsbyar.

Protokoll fört vid styrelsemöte 15/11 2016.

Närvarande vid mötet: Gerd Eriksson,Ingrid Hansson, Per-Erik Lilja

Gerd Högdahl, Kjell Svanberg.

 

1. Ordförande Gerd E. förklarade mötet öppnat och hälsade oss välkomna.

 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

 3. Planering för julgröten på Pålsgården den 10/12. 2016 kl.12.00

Per Erik skriver inbjudan och lägger in på hemsidan, och skickar till dom som har mail-adresser, övriga får med posten. Per-Erik köper skinka och lottring, Gerd E. handlar gröt och det övriga som ska vara, Lilian och Berit bakar varsin sort kakor Kjell ansvarar för mat bröd och Gerd H. bakar saffrans-bröd. KentEriksson ordnar lotteri.

 4. Planering av årsmötet frågan tas upp vid nästa styrelse-mötehos Per-Erik Lilja 21/2-2017 kl 18.00.

 5. Vintern och vårens aktiviteter: när vi träffas hos Per-Erik tittar vi på kort som blivit kvar från bok-utgivningen.

 6. Övriga frågor: föreningen har böcker osålda, var och en får ta några böcker var, resten får vi hitta någon som vi kan förvara dom hos.

 7. Mötet avslutades av ordförande Gerd Eriksson

 Tack Kjell och Lilian för gott fika.

 Gerd H.

 

Föreningen Stöde Finnskogsbyar.

Protokoll fört vid styrelsemöte 3/10 hos Gerd Eriksson

Närvarande vid mötet var Ingrid Hansson, Per Erik Lilja, Kjell Svanberg, Gerd Högdahl och Gerd Eriksson

1. Ordförande Gerd E. öppnade mötet och hölsade välkommna.

2. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

3 Tillgångar: Plusgiro 18.700.02 kr  Sparkonto: 29.817.69 kr.

4 Deltagarna i Finsams konferens var mycket nöjda med besöken på Gransjön, Ulvsjön och Tjärnsjön, enligt mail från  Maud Wedin, samordnare för konferansen.

5. Ingvar Byström, som förvarar böcker hemma hos sig från andra utgivningen av föreningens böcker, vill att föreningen tar hand om dem.

Per Erik tar kontakt med en granne som kanske har en lokal vi kan få använda för förvaring.

Ett förslag från Kjell att till sammankomster göra paket av båda utgivningarna och sälja med rabatt.

6. Sundsvalls kommuns stipendium: Mötet kom inte fram till något beslut, eller om vi skall söka.

7. Övriga frågor: Frågan om ersättning för resor med egen bil till möten och ev. resa till Fågelsjö under våren tas upp vis årsmötet.

8. Mötet avslutades.

 

Tack för gott fika från oss i föreningen.

Nästa möte 15/11 hos Kjell

 

Jag som skrev Gerd H

 

 

 

 

 

 

1     Protokoll fört vid Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte

     24 maj 2016.

 

Närvarande: Gerd Eriksson, Per-Erik Lilja, Ingrid Hansson,

Kjell Svanberg mötet hölls på Häbbersåsen Gerd Högdahl var

Inbjudare.

 

 1. ordförande Gerd E. förklarade mötet öppnat.

 

 1. föregående mötesprotokoll godkändes

 

 1. föreningens tillgångar: plusgiro 17286:75

     sparkonto 29817:69

 

 1. Då Kent Eriksson anmält att han p.g.a. personliga skäl.

vill avgå som styrelsesuppleant, godkändes hans begäran,

samt beslutades att ingen ny suppleant skall utses innan

nästa årsmöte. Enligt stadgarna skall det finnas 1-3 suppleanter och för närvarande finns 1 Per-Erik Lilja.

 

Kent E. kvarstår dock i föreningen och han har meddelat att han ställer upp och hjälper till med vissa saker, som t.ex. affischer och liknande, vilket styrelsen tacksamt noterar.

 1. Frågan om medlemskap i Finnsam bordläggs: mötet beslutar att vi i styrelsen var och en läser igenom

Finnsams stadgar innan beslut om medlemskap tas.

 

 1. Träffen på Häbbersåsen: Gerd H. handlar det som ska

     vara till grillning och fika, bord lånas av Folket hus.

 

     Träff på Tjärnsjön, Kyrksvedjan i augusti om det blir röjt

     där Gerd E. undersöker om bolaget kan tänka sig att

     hjälpa till.

 1. Övriga frågor: inga
 2. Mötet avslutades av Gerd E.

 

     Gerd Högdahl  sekreterare

 

Protokoll fört vid Föreningen Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte 2016-04-16

 

Närvarande: Gerd Eriksson, Per Erik Lilja,Kjell Svanberg, Gerd Högdahl,

Ingrid Hansson och  Kent Eriksson som var värd för mötet.

 

!. Gerd E. förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Sommarens aktiviteter: Trivselkväll på Häbbersåsen "Blåstens"

    Tisdag  31 Maj 2016 kl:18:00.

    Föreningen bjuder på korv eller hamburgare.

    Utflykt till Kyrksvedjan Tjärnsjön i Augusti diskuterades.

    Inget blev bestämt. Vi återkommer i frågan.

    Finnsams höstkonferans 2-4 September.Förutom lunch tänker

    vår förening låta deltagarna få smaka på"motti".       

    Undertecknad har lovat att stå för tillredningen och vill helst ha nymalet

    kornmjöl, om det går att få tag på.  

    Några förslag kom fram.

4. Övriga frågor.

    Per Erik har en gammal fin karta över Gransjön som skulle passa bra på

    Ulvsjöns Folkets Hus.

    Undertecknad har lovat att ta upp frågan vid nästa möte med FH.       

    Ingrid rapporterade om kassabehållningen. Plusgiro 17046.75 och

    Sparkonto 29817.69 kronor.

 

5. Mötet svslutades av Gerd Eriksson

 

          Sekreterare Gerd Högdahl    

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Stöde Finnskogars årsmöte

Tid och plats: 2016-03-20, klockan 12.00, Ulvsjön Folkets hus

 

1§ Öppnande: Gerd Eriksson hälsade välkommen och öppnade därefter mötet.

 2§ Stämordförande: Till ordförande för årsmötet valdes Per-Erik Lilja. Protokollördes av Marja Olofsson.

 3§ Justeringsmän: Sören Sjölander och Harry Eriksson valdes att justera dagens protokoll.

 4§ Styrelse och  revisorernas berättelse             Styrelsens och revisorernas berättelser redovisades och underlag bifogas till detta protokoll. fastställande av balansräkning godkändes.

 5§ Ansvarsfrihet: Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet.

 6§ Medlemsavgift: Mötet beslutade att nuvarande medlemsavgift skall kvarstå.

 7§ Val av kassör: Omval av Ingrid Hansson, 2 år

 8§ Val av ledamot: Omval av Kjell Svanberg, 2 år

 9§ Val av suppleant: Omval av Per-Erik Lilja och Kent Eriksson, 2 år

 10§ Val av revisorer: Omval av Raymond Rinnan, Elsie Forsberg och Harryjämte suppleant Wiberg, 1 år.

 11§ Val av valberedning: Omval av Sören Sjölander och Els-Marie Högdahl

 12§ Förslag från styrelsen: Planering inför Finnsams (riksföreningen för Finnskogsbyarna) höstkonferens, den 3 september, bör ske eftersom den skall hållas i Medelpad. Britt Rinnan och Kjell Svanberg åtar sig att presentera vår förening.

 13§ Motioner Inga motioner från medelemmarna har inkommit.

 14§ Övriga frågor     Vid mötet framfördes att pengarna som finns i kassanbör användas och det gavs olika förslag. Det som bestämdes var att vid kommande träff på Häbbersåsen den 28 maj skulle föreningen bjuda på fika. Det förslogs också att föreningen skulle träffas för att grilla på Kyrksvedjan, samt att vi skulle bli medlemmar i Finnsam. Detta återkommer man till senare.

 15§ Plats där    På begäran till Gerd Högdahl delges kopia av protokollet finns tillgängligt

 18§ Avslutning Mötes förklaras avslutat.

 

Vid protokollet Protokollet justeras:

 

………………………………………………………………………………………………

 Marja Olofsson Sören Sjölander Harry Eriksson

 

 

Protokoll styrelsemöte föreningen Stöde Finnskogsbyar 24/11 2015.

Styrelsemötet hölls hemma hos Kjell och Lilian Svanberg i Grössjön. Vi blev bjudna på god glögg och kaffe med hembakat bröd.
Närvarande. Gerd Eriksson, Ingrid Hansson, Kjell Svanberg, Per-Erik Lilja och Kent Eriksson.
Gerd Högdahl och Sixten Jonsson kunde inte komma.

1. Gerd öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till mötessekreterare valdes Kent och till justerare Per-Erik.
2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
3. Planering för Julgröten den 12/12 kl. 12.00. Kjell och Gerd E köper skinka, gröt, kanel, mjölk, Stödebröd och kaffe. Gerd H, Lilian och Berit bakar kaffebröd.
Kent ordnar lottring 100. Lotter säljs för 10:-, vinster sådant som medlemmar skänkt.
Kallelse/affisch gör Kent som han mailar till medlemmar med e-post. Övriga skickar Per-Erik med vanlig post.
4. Vinterns och vårens ev. aktiviteter.
Mötet beslutade att förlägga årsmötet den 20/3 2016 till Ulvsjöns FH i första hand, annars Pålsgården. Vi informerar om årsmötet på Julgrötsmötet samt tar upp idéer om andra aktiviteter.
5. Övriga frågor. Ingrid rapporterade att vi har 15.586:75 på Plusgirot och 29.817:69 på Sparkontot.
6. Ordförande avslutade mötet.

 

Sekreteraren                                                             Justerare
Kent Eriksson                                                             Per-Erik Lilja

 

 

2015.09.29 styrelsemöte
Föreningen Stöde finnskogsbyar.

Närvarande vi mötet Gerd Eriksson Per-Erik Lilja Ingrid Hansson
Sixten Jonsson Kjell Svanberg Gerd Högdahl.

 


1. Ordförande Gerd E. öppnade mötet.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.

3. Planerade samlingen på Häbbersåsen uppsköts till nästa vår i maj.

4. Föreningens traditionella julgrötsmöte bestämdes till 12/12. kl.12.00
på Pålsgården, nytt möte för mer planering hos Kjell S. 24/11.kl 18.00.

5. Reportage från Skräddaboresan 23st deltog. finns på hemsidan
stodefinnbyar.n.nu/
Föreningens ekonomi: plusgiro 14636.75. sparkonto 29817.69

6. Mötet avslutades.


Blommor överlämnades av föreningen till Gerd E. och Gerd H. som båda
nyss fyllt år.


Gerd Högdahl skrev

 

 

Protokoll för vid Stöde Finnbygdsförenings möte 12 Maj på Pålsgården


§ 1 Ordf. Britt Rinnan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkommna.

§2 Styrelsekonstitution

Orförande: Britt Rinnan
Sekreterare: Per Erik Lilja
Kassör: Kent Eriksson
Ledamot: Ulla Eriksson och Sixten Jonsson
Suppleant: Gerd Eriksson

§3 Byavandringar

Beslut om att genomföra byvandringar fattades
Gransjön 2 Juni kl. 18:00. Samling hos Birger E. Kontakt: Ingrid Hansson
Gässåsen 18 juli kl. 12:00 Samling Spjuts. Kontakt Sixten Jonsson
Ulvsjön 5 augusti kl. 15:00 Samling Folkets Hus. Kontakt Svea Högdahl

§4 Träff ang. Tjärnsjödagen
Britt har talat med några av deltagarna för att fördela arbetsuppgifter.
Kent har varit i kontakt med Göran ang. affischerna.
Kent visade ett förslag.
Vägskyltar är fixade av Lasse Norberg
Skylta kollas av bert Å. Antal och skick.
Praktiska frågor löser efter hand.
Några ”arbetskvällar” planeras senare.
Arbetsträff på Tjärnsjö skola 28 Maj kl. 11:00

§5 Kent har ordet

Pretentation av budget för 2009-05-16
Kent tryckte speciellt på att försöka öka bokförsäljningen av ”Tre byar”
Och att försöka öka medlemmsantalet.

Ang. Tjärnsjödagen.
Annons i Ljungabladet
Kontakta E-14 tidningen
Gåvor till lotteriet

§6 Mötet avslutades med en önskan om Glad Sommar och sången
”Den blomstertid nu kommer”


Dag som ovan Per Erik Lilja

 

Stöde Finnskogsbyar                                                                                                                      Protokoll från föreningens styrelsemöte hos Britt på Ulvsjön 15 Sept 2009.

Innan mötet bjöd Britt på en härlig lunch.

Så till själva mötet:

1. Britt öppnade mötet med att hälsa övriga deltagare välkommna.
2. Sammanfattning av sommarens aktiviteter.
Byvandring på Gransjön
Denna gång på östra sidan av sjön. Vädret var ganska bra och en god uppslutning.
Tjärnsjödagen
En lyckad tillställning med mycket folk trots det inte alltför vackra vädret.
Dagen gav också ett rejält netto till kassan, nästan 3000 kr.
Vandring på Gässåsen
38 deltagare. Bl.a. Spjutgårdens nya ägare som var mycket positiva till arrangemanget och såg fram emot en fortsättning.
Vandring Ulvsjön
Här deltog också 38 st.
Svea och Nore hade fixat en bra vandring med fin information.

Per Erik tyckte att referat från våra olika aktiviteter borde finnas på vår hemsida.
Britt snackar med Raymond om att lägga in sådana saker.


3. Cirkelstart
Beslöts att starta terminens cirkelarbete tisdag 29 Sept kl 18:00 på Pålsgården.
Resp. cirkelledare kallar ”de sina”.

4. Boken
Diskuterades hur vi skall hantera det underlag som kommer in, vad beträffar
själva bokutformningen. Göra själva eller leja bort ? Något beslut fattades inte utan det får utredas vidare med hänsyn till vilka kostnader som det blir för det en eller andra alternativet.

Beslöts att redaktionskommiten skall ha beslutanderätt i bokfrågan.
Både redaktionellt och ekonomiskt.

Bokfinansering
Besöts att be Ingvar E om att kolla med Holmen om ett ev. ekonomiskt bidrag.
Kent E tar kontakt med Lena Nygren på Medelpadsarkivet om vilka bidrag vi skulle kunna få från det hållet.
Britt kollar med Bertil Selin ang. hans släkting som trycker böcker om det går att få nåt bra pris för oss.
Kent tar kontakt med Edgar om vilka fonder osm kan vara intressanta för oss.

Bokinnehåll
Hus och innevånare under 1900-talet.
Berättelser om personer på byarna.

5. Aktiviteter under hösten
”Bokjobbet” ansågs tillräckligt, men om nån har nåt bra förslag kommer detta naturligtvis att diskuteras.

6. Mötet avslutades.

Dag som ovan
Vid pennan Per Erik Lilja

 

Stöde Finnskogsbyar                                                                                                                              Protokoll från styrelsemöte hos Ingrid Hansson 19 okt 2009

Närvarande: Britt Rinnan, Kent Eriksson, Gerd Eriksson, Ulla Eriksson, Sixten Jonsson
Per Erik Lilja och Ingrid Hansson

Innan själva mötet intogs gott fika.

1. Britt öppnade möte

2. Britt drog dagordningen, som godkändes.

3. Föregående protokoll.
Tyvärr hade sekreteraren ”slarvat”, så protokollet fanns ej tillgängligt.
Som tur var hade Ingrid kvar sina anteckningar från föregående möte varför vi kunde minnas vad vi snackat om.
Formellt godkännande vid nästa möte

4. Cirkel på dagtid
Ulla Löfstedt hade kommit med ett förslag om att anordna cirklarna på dagtid.
Eftersom de flesta av cirkeldeltagarna är disponibla då så skall det inte vara nåt större problem med
att ha cirkelarbetet på dagtid,
Nästa träff är dock redan planlagd till 27/10 på kvällstid (kl 18) på Pålsgården.
Ev. dagtidsträff bestäms senare.

5. Julgröt
Beslöts att föreningen skall ha en ”grötträff” på Ulvsjön
Den skall gå av stapeln Lörd 12/12 klockan 12:00
Britt tar som vanligt hand om den. Kent fixar ett lotteri

6. Redaktionskommiten
Än så länge har inget material inkommit.
Kommiten bör dock träffas för att ”smida” planer för sin verksamhet som t.ex arbetsfördelning,
bokutformning, principer vad beträffar text etc.
Per Erik kollar när och var och meddelar övriga i kommten.

7. Kent har ordet
Lite pengar har kommit in från försålda böcker. Bl.a. har Ånge Kommun sålt några ex. på Naturrum
i Borgsjö.
Ca. 200-220 böcker finns kvar i lager på Ulvsjön. Sixten J har hämtat de böcker som legat och samlat
damm hos Sockenbolaget och dessa finns också på Ulvsjön.

8. Nästa styrelsemöte hålls hos Per Erik 17/11 kl 12:00.

9. Nästa cirkel på Pålsgården 24/11 kl: 12:00

10. Mötet avslutades med att vi lyssnade en stund på den intervju av Karl Erik Wiklund som
Ingrid och Gerd gjort.


Antecknat av Per Erik Lilja

 

Protokoll Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte 17 Nov 2009


1. Britt öppnade mötet. Sista ordinarie för året.

2. Dagordningen godkändes

3. Beslöts att cirklarna skall fortsätta tv.

4. Beslöts att teckna ett abonnemang på ”Genline”. Ett dataprogram
för att kunna titta i kyrkböcker på nätet.
Abonnemanget tecknas för Per Erik L, detta för att få det gällande kampanjpriset på 1995:- under 2 år.
Ev. kan fler använda programmet. Vi kollar.

5. Övriga frågor.
Vi snackade en hel del runt den ev. boken, men några beslut fattades inte. Det får redaktionskommiten göra.

6. Mötet avslutades

Antecknat av Per Erik Lilja

 

Protokoll från Stöde Finnskogsbyars styrelsemöte hos
Britt Rinnan sönd 21 Feb 2010-02-21

Innan mötet bjöd Britt på en delikat lunch.

1. Britt öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2. Information till valberedningen
Valberedningen (Tora och Raymond) var kallade till mötet för att få
information inför årsmötet.

Ingrid H och Britt R står i tur att avgå.
Britt aviserade att hon ej ställer upp för omval.

Valberedningen skall således ta fram kandidater till
2 styrelseledamöter (varav en ordförande)

3. Årsmötesplanering
Beslöts att
- årsmötet hålls på Ulvsjöns Folkets Hus Lörd 20 mars klockan 12:00
- förtäring i form av smörgåstårta, som beställs av Ingrid H
- Britt fixar sockerkaka
- Kent fixar lotteri. Vinster medtages av mötesdeltagare
- Underhållning. Medlemmars instrument.

4. Britt presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse, vilket godkändes.

5. Planering av sommaraktiviteter

- Ulvsjödagen som var planerad till 19 juni fflyttas till 20 juni p.g.a
Viktorias bröllop
- Byvandring på Gransjön och Tjärnsjön
- Nån form av musik och berättarträff på Gässåsen
Datum för resp. tillfälle fastställs senare.

6. Ekonomi
Kent presenterade det ekonomiska resultatet för 2009.
Kommer att föreläggas årsmötet.

7. Boken
Per Erik redogjorde för ”bokläget”
Speciellt mycket underlag har inte kommit in.

8. Hemsidan

Vår hemsida på Internet bör uppdateras och hållas aktuell.
Kent kollar med en bekant som är ”datainvigd” om han ev. skulle kunna ta på sig att
lägga in och ta bort saker på hemsidan.
Övriga skall också fundera om de kan komma på någon som skulle kunna sköta det här.


9. Förvaring av material

Föreningen har ett behov av att förvara sitt material på en gemensamplats.
Som det nu är finns materialet i form av gamla handlingar, kartor, tavlor etc. utspridda hemma hos olika medlemmar.
Något gemensamt förvaringsställe behövs.
Britt kollar med Folkets Huföreningen om det finns nåt utrymme på Folkets Hus som vi kan få disponera för detta ändamål.

10. Mötet avslutas men en god kopp kaffe.

Antecknat av Per Erik Lilja

 

Styrelsemöte Stöde Finnskogsbyar 30/5 2012.

Mötet hölls hos Gerd Eriksson och närvarande var Per-Erik Lilja,
Sixten Jonsson, Kent Eriksson, Kjell Svanberg och undertecknad.

1. Per-Erik öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
3. Ekonomi och medlemsrapport. Kassa 65.527:-kr. antalet medlemmar 65st.
4. Sommaraktiviteter:
Ulvsjön 17/6 kl. 13.00 utflykt till Dommar-ringen och Namntallen
samling vid Folkets hus. Kontakt tas med Raimo Rinnan.

Tjärnsjön 10/7 kl. 17.30 Mackasvea samling fyrvägskorsningen.
Kontakt Gerd Eriksson

Lappnäset Hällsjön 31/7 kl. 17,30 samling vid Hällsjöbron. Kontakt
Kent Eriksson

Gransjön 21/8 kl.17,30 grill och berättar-kväll hos Per-Erik Lilja på Gransjön.

Kents förslag att med inbjudan till aktiviteterna skicka med gåvobrev som kan
ges i present till någon man tror kan vara intresserad av att bli medlem. Mötet
bestämde att stödja förslaget.

Boksläpp eventuellt i september mer om det senare.

5. Inga övriga frågor.
6. Mötet avslutades med gott fika och lite småprat om allt möjligt.


Dag som ovan Gerd Högdahl

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20/11-2012


Närvarande vid mötet; Ingrid Hansson. Kent Eriksson, Sixten Jonsson, Kjell Svanberg,
Per-Erik Lilja och undertecknad.

Mötet öppnades av ordförande Per-Erik.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

Kent redogjorde för ekonomin pg.56077:- kassa.6775:- och att bokförsäljningen inte gått så bra. Föreningens medlemsantal är 63 plus att 2 nya är värvade.

Den 15/12 kl.12.00. julgröt i Ulvsjöns Folkets hus. Kallelse skickas ut av Per-Erik som även kollar med Britt om hjälp med gröten och tillbehören. Kent frågar ( vår lucia) om hon ställer upp i år också.

Per-Erik gjorde en snabb visning av boken på datorn.

Mötet beslöt att en presentation av boken ska göras 8/1 -2013 på Pålsgården och då bjuda in pressen. Kallelse skickas ut i samband med julgröten.

Aktiviteter som förslag till årsmötet: Hitta gamla stigar och gångvägar. Kvarnar och vatten kraft. Utvandring från byarna.

Mötet avslutades med gott fika.

Gerd Högdahl

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte Stöde Finnskogsbyar 2014-02-11.


Närvarande vid mötet: Per-Erik Lilja, Sixten Jonsson, Kent Eriksson, Kjell Svanberg, Gerd Eriksson, Ingrid Hansson, Gerd Högdahl


1. Per-Erik öppnade mötet och hälsade oss välkommen.

2 Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

3. Ekonomisk rapport: Kent redogjorde för ekonomin, försäljningen av böckerna har
gått bra och föreningen godkände rapporten.

4. Årsmötet hålls den 29/3-2014 kl.12.00 i Ulvsjöns Folkets Hus, föreningen bjuder på
fika och för underhållningen står Ingvar Byström med Söröje durspelsklubb. Lotteri med skänkta priser.

5. Övriga frågor: Förslag till årsmötet. Resa till finnbygdsmuseum i Färila.Ansöka
hos skogsstyrelsen om bidrag till röjning av stigar och fornlämninar.

Intresse för våra böcker finns i utlandet Svenskättlingar i Amerika bl.a. hur ska vi
på ett enkelt och billigt sätt kunna skicka dom?

En förfrågan från Olkahots Vänner om bidrag till Ersk-Lars gården, ägare Anders
Thyr har kommit till föreningen. Frågan tas upp på årsmötet.

Vi fortsätter bildgenomgången den 4/3-2014. kl. 19.00

Föreningen beslöt att skänka blommor till Kjell-Ivar Norberg, Per-Erik ordnar det.

6. Mötet avslutas med gott fika och lite allmänt surr.

 

Gerd Högdahl

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT

 

Om du vill bli medlem

Meddela ditt namn, adress, tfn.nr och ev. mailadress till nån av styrelsemedlemmarna ( se under fliken "Föreningen",

Medlemskapet kostar 75 kr/år och betalas till PG 1321844-1 eller Swish 070-358 0280

VÄLKOMMEN !

 

 

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar